دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای آسفالت در پیمان‌های تامین مصالح 
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/644628      
4-5-21
1392/06/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد