دستورالعمل ضوابط پذیرش و محاسبه کسر بهای عملیات اجرای آسفالت در پیمان‌های عمران شهری
نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران- شماره بخشنامه 70/644528
4-4-35
1392/06/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد