تصمیمات کمیته تشخیص صلاحیت پیمانکاران موضوع ماده 18 آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران
در فهرست ضوابط نظام فنی و اجرایی کشور در مقابل موضوع این ضابطه نوشته شده؛ "منسوخ شده است"
50/197489
1382/10/17
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد