آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران.
آیین نامه طبقه بندی و تشخیص صلاحیت پیمانکاران
ارائه تعاریف اولیه، دسته بندی پیمانکاران از حیث نوع فعالیت (رشته)، طبقه بندی پیمانکاران با توجه به معیارهای صلاحیت و ذکر حداقل شرایط اختصاصی برای دریافت گواهینامه پیمانکاری به تفکیک پایه
48013/ت 23251 ه‍
1381/12/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد