قانون تسهیل اعطاء تسهیلات بانکی و کاهش هزینه های طرح و تسریع در اجراء طرحهای تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها
-
-
1386/04/05
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد