ارزیابی مخاطرات حفاظت خط لوله
RECOMMENDED PRACTICE-DET NORSKE VERITAS - DNV-RP-F107 - RISK ASSESSMENT OF PIPELINE PROTECTION
***
2010/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد