کنترل ترک در هنگام نصب خط لوله
RECOMMENDED PRACTICE - DET NORSKE VERITAS - DNV-RP-F108 - FRACTURE CONTROL FOR PIPELINE INSTALLATION METHODS INTRODUCING CYCLIC PLASTIC STRAIN
***
2006/01/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد