حفاظت کاتدی خط لوله زیر آب با اندهای گالوانیزه
RECOMMENDED PRACTICE - DET NORSKE VERITAS - DNV-RP-F103 - CATHODIC PROTECTION OF SUBMARINE PIPELINES BY GALVANIC ANODES
***
2010/10/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد