دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی بخش ششم: کانالهای ناوبری و حوضچه ها
وزارت راه و شهرسازی، سازمان بنادر و دریانوردی، معاونت توسعه و تجهیز بنادر، اداره کل مهندسی سواحل و بنادر؛ معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی، معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی - شماره: 92/27280 - از نوع گروه دوم ابلاغ میگردد تا از تاریخ 1392/07/01 به اج
635
1392/04/02
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد