معیارهای طراحی خطوط لوله فرآیندی و اندازه خطوط لوله
PROCESS DESIGN OF PIPING SYSTEMS - PROCESS PIPING AND PIPELINE SIZING - PROJECT STANDARDS AND SPECIFICATIONS - KLM Technology Group - Project Engineering Standard
***
2011/04/00
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد