راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور - معاونت نظارت راهبردی، امور نظام فنی - وزارت نیرو، دفتر مهندسی و معیارهای فنی آب و آبفا - شماره: 92/33064 - نشریه از نوع گروه سوم - رعایت مفاد این ضابطه برای دستگاه های اجرایی، مشاوران، پیمانکاران و سایر عوام
629
1392/04/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد