راهنمای طراحی و اجرای سازه ای حفاظت سواحل
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور - معاونت نظارت راهبردي، امور نظام فني - وزارت نيرو، دفتر مهندسي و معيارهاي فني آب و آبفا - شماره: 92/33064 - نشریه از نوع گروه سوم - رعايت مفاد اين ضابطه براي دستگاه هاي اجرايي، مشاوران، پيمانكاران و ساير عوام
629
1392/04/19
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد