اصلاحیه دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC ،EP ،PC ،C ،Pسال 1391
-
912/557689/م ن
1391/12/13
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد