دستورالعمل نحوه جبران آثار قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت قراردادهای EPC، EP ،PC ،C ،P سال 1393
-
م م/932/21983
1393/01/25
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد