قانون پرداخت غرامت دستمزد معادل آخرين مزد يا حقوق روزانه به بيمهشـدگاني كـه به علت همكاري با نيروهاي مسلح جمهوري اسـلامي ايـران مجـروح شـده يـا مـيشـوند
-
***
1367/04/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد