دستورالعمل حق بیمه قراردادهای پیمانکاری و مهندسین مشاور (نحوه محاسبه و وصول و صدور مفاصا حساب)
مجموعه بخشنامه‌های 14 الی 14/9 جدید درآمد قراردادهای مقاطعه‌کاری
***
***
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد