ماده 84 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح استفساریه مشاغل عملیاتی آتش نشانی)
-
1000/97/11214
1397/10/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد