مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم تغذیه داخلی LVDC در پست‌های فشار قوی (جلد دوم)- نشریه شماره 2-432
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Voltage Transformers at LVDC Systems - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/19573
432-2
1387/03/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد