مشخصات فنی عمومی و اجرایی خطوط فوق توزیع و انتقال- زمین شناسی خطوط انتقال نیروی برق- نشریه شماره 404
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Distribution Networks (Geology of Transmission Line Path)- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/86742
404
1386/06/31
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد