دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد پنجم: میکروژئودزی- نشریه شماره 5-119
عنوان انگلیسی نشریه: Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 5: Microgeodesy - بخشنامه گروه اول به شماره 100/9364
5-119
1386/04/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد