دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد اول: ژئودزی و ترازیابی- نشریه شماره 1-119
عنوان انگلیسی نشریه: Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 1: Geodesy and Leveling- بخشنامه گروه اول به شماره 100/9361
1-119
1386/04/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد