دستورالعمل های همسان نقشه برداری - جلد دوم: نقشه برداری هوایی (کلیات)- نشریه شماره 2-119
عنوان انگلیسی نشریه: Unified Specifications for Surveying and Mapping Volume 2: Aerial Photogrammetry (General) - بخشنامه گروه اول به شماره 100/9360
2-119
1386/04/01
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد