مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سیستم روشنایی پست‌های فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Lighting Systems at HV Substations- بخشنامه ندارد
475
1387/06/23
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد