دستورالعمل فنی ارزیابی کارایی تثبیت کننده‌های خاک (مالچ)
تهیه و تدوین «دستورالعمل فنی ارزیابی کارایی تثبیت کننده های خاک (مالچ) » در قالب مجموعه موارد مهمی از نیازسنجی تثبیت کننده‌های خاک، تاریخچه کاربرد، انواع شاخص های ارزیابی، ضوابط ارزیابی، معیارهای آزمایشگاهی و در نهایت مجموعه فرم‌های ارزیابی کارایی تثبیت کننده های خاک در این ضابطه جمع آوری شده است. از آنجا که این مجموعه فعالیت‌ها باید با دقت و مطابق ضوابط و معیارهای مربوط به اجرا در آمده، نظارت شوند و مورد کنترل و ارزیابی‌های منطقی قرارگیرند؛ لذا در اجرای فعالیت‌های تثبیت گرد و غبار لازم است ضمن توجیه فنی و اقتصادی به لحاظ کیفیت، منطبق بر دستورالعمل‌ها و ضوابط علمی مربوط باشند تا کارایی مورد انتظار در دوره‌ی طرح تامین گردد.
783
1398/08/14
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد