دستورالعمل تعیین بازده آبیاری در شبکه های آبیاری و زهکشی در حال بهره برداری
Instruction for Determination of Irrigation Efficiency for Under Operation Irrigation and Drainage Networks- بخشنامه گروه سوم به شماره 94/374824
692
1394/11/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد