راهنمای کاربرد روش های عددی در طراحی ژئومکانیکی معادن
Guideline for Numerical Methods in Mining Geomechanical Design -بخشنامه گروه سوم به شماره 95/602473
656
1395/04/15
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد