مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست های توزیع هوایی و زمینی 20 و 33 کیلوولت- نشریه شماره 375
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Distribution Network Pole Mounted & Ground Substations 20/30 KV No: 375- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/34736
375
1386/03/12
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد