دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سیستم های پانل پیش ساخته سبک سه بعدی- نشریه شماره 385
تذکر مهم: این نشریه توسط نشریه شماره 385 (تجدید نظر اول) موضوع "دستورالعمل طراحی، ساخت و اجرای سامانه های پانلی سه بعدی (تجدید نظر اول)" نسخ شده و فاقد اعتبار است. این بخشنامه از نوع گروه دوم به شماره 100/64304است.
385
1386/05/09
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد