ضوابط طراحی هیدرولیکی سیفون ها و آبگذر زیر جاده- نشریه شماره 321
عنوان انگلیسی نشریه: Hydraulic Design Criteria for Inverted Siphon & Road Crossing Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/133445
321
1384/11/04
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد