دستورالعمل و مقررات اجرایی گلخانه ها (نظام گلخانه ای کشور)
تذکر مهم: این نشریه توسط نشریه 472 موضوع "مبانی و ضوابط توسعه گلخانه ها (نظام گلخانه ای ،پرورش قارچ خوراکی وکمپوست کشور)" مورخ 1391/09/07 نسخ شده و فاقد اعتبار است. عنوان انگلیسی نشریه: Greenhouse Development Criteria Executive Regulations and Guidelines
472
1387/11/29
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد