طراحی بناهای درمانی (13)- (جلد سوم) راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش توان بخشی قلب
Health Buildings Design 13 Guidelines for Design of Electrical Services of Cardiac Rehabilitation Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 95/481331
287-13
1395/02/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد