طراحی بناهای درمانی(4) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی و برقی بخش بستری زایمان- نشریه شماره 4-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (4) Volume 2 Antenatal/Postnatal Care Unit Design Guide for Mechanical & Electrical Services- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/69541
287-4
1384/04/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد