طراحی بناهای درمانی (1) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های بستری داخلی/جراحی- نشریه شماره 1-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (1) Volume 1: Design Guide for Architectural Planning & Design of Medical/Surgical Care Units - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/121907
0287_1_1
1383/07/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد