طراحی بناهای درمانی (2) - جلد دوم: راهنمای طراحی تاسیسات مکانیکی بخش های مراقبت ویژه I.C.U.- نشریه شماره 2-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (2) Volume 2: Design Guide for Mechanical Services of Intensive Care Units, I.C.U. - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/155361
0287_2_2
1383/08/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد