طراحی بناهای درمانی(5) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش مراقبت ویژه نوزادان NICU- نشریه شماره 5-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (5): Volume 3 Guidelines for Electrical Services of Neonatal Intensive Care Unit - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/84047
287-5
1384/05/11
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد