طراحی بناهای درمانی (2) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (2) Volume 3: Design Guide for Electrical Services of Intensive Care Units, I.C.U. - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/155361
0287_2_3
1383/08/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد