طراحی بناهای درمانی (2) - جلد اول: راهنمای برنامه ریزی و طراحی معماری بخش های مراقبت ویژه I.C.U- نشریه شماره 2-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (2) Volume 1: Design Guide for Architectural Planning & Design of Intensive Care Units, I.C.U.- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/155361
0287_2_1
1383/08/22
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد