طراحی بناهای درمانی(3) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (3) Volume 3 Guidelines for Electrical Services of Labor & Delivery Suite- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/69540
3-287
1384/04/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد