طراحی بناهای درمانی (1) - جلد سوم: راهنمای طراحی تاسیسات برقی بخش های بستری داخلی / جراحی- نشریه شماره 1-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (1) Volume 3: Design Guide for Electrical Services of Medical/Surgical Care Unit- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/121907
0287_1_3
1383/07/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد