طراحی بناهای درمانی(3) - جلد چهارم: راهنمای گروه بندی و مشخصات فنی تجهیزات بیمارستانی بخش اعمال زایمان- نشریه شماره 3-287
عنوان انگلیسی نشریه: Helth Buildings Design (3) Volume 4 Design Guide for Medical Equipment Specifications of Labor & Delivery Suite - بخشنامه گروه سوم به شماره 101/69540
287-3
1384/04/21
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد