مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- سیستم های کنترل و اتوماسیون در پست های فشار قوی (جلد اول) و (جلد دوم)
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks Control and Automation Systems of High Voltage Substations-بخشنامه گروه سوم به شماره 100/86955
0503-2
1388/09/16
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد