ضوابط و مبانی طراحی انبارهای فنی چند منظوره- نشریه شماره 392
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Multi Purpose Barns No:392- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/71691
392
1386/05/27
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد