راهنمای طراحی و اجرای سیستم های جداساز لرزه ای در ساختمان ها
عنوان انگلیسی نشریه: Guideline for Design and Practice of Base Isolation Systems in Buildings- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/12391
523
1389/02/25
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد