مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری -جلد پنجم -یکپارچه سازی اراضی
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Renovation & Mobilization of Rice Fields Fifth Volume. Agricultural Land Consolidation- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/32289
471-5
1388/04/07
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد