مبانی و ضوابط طراحی، تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، جلد دوم، آبیاری
عنوان انگلیسی نشریه: Design Criteria for Renovation & Mobilization of Rice Fields Second Volume - Irrigation- بخشنامه گروه دوم به شماره 100/21530
471-2
1388/03/06
موضوعات مرتبط
موضوع
نمایش
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد