ضوابط طراحی هیدرولیکی ایستگاه های پمپاژ شبکه های آبیاری و زهکشی- نشریه شماره 317
عنوان انگلیسی نشریه: Hydraulic Design Criteria for Pumping Stations of Irrigation and Drainage Networks- بخشنامه گروه سوم به شماره 101/132303
317
1384/10/30
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد