شرح کلی خدمات مطالعات مرحله‌ توجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی (تجدید نظر اول)
این ضابطه «شرح کلی خدمات مطالعات توجیهی طرح‌های آبیاری و زهکشی» بوده و با بازنگری شرح خدمات موجود با هدف ارائه چارچوب و استانداردی واحد برای هماهنگی در انجام مطالعات توجیهی اولیه و توجیهی نهایی (شامل طراحی پایه) سامانه‌های آبیاری و زهکشی تهیه شده است و نحوه بررسی جنبه‌های مختلف طرح از دیدگاه‌های فنی-اجرایی، اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی و پایداری منابع تولید کشاورزی را در برمی‌گیرد. بخشنامه 99/45462
814
1399/02/08
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد