دستورالعمل طراحی سازه های ساحلی- بخش هفتم: تجهیزات محافظت بندر
عنوان انگلیسی نشریه: Coastal Structures Design Manual Part 7: Protective Facilities for Harbors- بخشنامه گروه دوم به شماره 92/27279
636
1392/04/02
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد