مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال- طبقه بندی شرایط اقلیمی و محیطی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for Transmission and Subtransmission Networks High Voltage Substation Design Guidelines - بخشنامه گروه سوم به شماره 100/56571
456
1387/06/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد