مشخصات فنی عمومی و اجرایی پست ها، خطوط فوق توزیع و انتقال سازه های پست های فشار قوی
عنوان انگلیسی نشریه: General Technical Specification and Execution Procedures for ransmission and Subtransmission Networks High Voltage Substations Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/56570
454
1387/06/23
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد