ضوابط طراحی هیدرولیکی ساختمان های حفاظتی و تقاطعی، تبدیل و ایمنی و ساختمان های حفاظت در مقابل فرسایش سامانه های آبیاری- نشریه شماره 337
عنوان انگلیسی نشریه: Hydrulic Design Criteria of Protective Structure, Crossing, Transition, Safety and Erosion Protection Structures- بخشنامه گروه سوم به شماره 100/214676
337
1385/03/13
موضوعات مرتبط
موضوعی یافت نشد
دیدگاه ها
دیدگاهی یافت نشد